Partnerzy blogu:

nowa chwilówka nowa chwilówka nowa chwilówka
przeszczep łąkotki warszawa
Kategorie
Ubezpieczenia:


Ubezpieczenia transportowe

ocDo ubezpieczeń transportowych zaliczmy te międzynarodowe jak również krajowe. W zakresie przedmiotów i mienia należących do ubezpieczeń transportowych możemy wliczyć te najczęściej poddawane ubezpieczeniu transportowemu, a mianowicie: Towar jako przedmiot ubezpieczenia, typologię towarów oraz sposobów ich przemieszczania, ryzyka związane z transportem towarów, ryzyko i ubezpieczenia komplementarne itp. W zakresie podstawowym ubezpieczenia transportowego są szkody: w następstwie działania sil przyrody. Przykładem może być wystąpienie pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, oraz w wyniku wypadku środka transportu. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Specyficznym rodzajem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie spedycyjne, które zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Do czynności związanych ze spedycją towaru, objętych ubezpieczeniem należy przeważnie składowanie towaru, pakowanie i przepakowywanie towaru, odprawa celna towaru, załadunek i wyładunek towaru oraz szereg innych czynności spedytora. Wielu spedytorów objętych jest dobrowolnym ubezpieczeniem w skład którego wchodzi ubezpieczenie transportowe jak również ochrona ubezpieczonego podczas wyjazdów zagranicznych – zarówno prywatnych, jak i służbowych.

Leave a Reply